آموزشی

فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها (حضرت محمد(ص)

علوم

بخش آهن ربا

آهن وسیله ای است که چیزهای آهنی را به خود جدب می کند.

آهن ربا شکل های مختلفی دارد.

آهن ربای نعلی شکل قدرت بیشتری دارد.

نیروی آهن ربا در دو سر آن زیادتر است.

زمینی که ما بر روی آن زندگی می کنیم مانند یک آهن ربا است.

دو سر زمین ( قطب ها ) مانند دو سر آهن ربا است.

در وسایل برقی و حرکتی آهن ربا به کار رفته است.

چند نمونه :چرخ گوشت_جارو برقی_رایانه_تلویزیون_رادیو_پنکه و............

آزمایش های کتاب تماما در کلاس توسط بچه ها انجام وانواع آهن ربا ها که

بچه ها آورده بودند را آنها دیدند.

جدول جذ ب می شود و جذب نمی شود در روی تابلو کشیده وبچه ها در دفتر

کشیدند و در روی نیمکت های خود آزمایش کردند.[ ۹۲/۰۲/۱۹ ] [ 17:53 ] [ فرزانه مقرب تهرانی ] [ ]